Skoleflex

 • ""
I Skoleflex-tilbuddet er målet er, at børn og unge får eller bevarer en tilknytning til folkeskolen.

Idrætsprojektet Skoleflex og Tilbageslusningsflex henvender sig til børn og unge, der er visiteret til både en socialpædagogisk og specialpædagogisk indsats i Københavns Kommune. 

Indsatserne i Skoleflex
Det har afgørende betydning for børn og unges muligheder for at gøre sig uafhængig af offentlige myndigheder, samt deres mulighed for at gå videre i uddannelsessystemet, at de består folkeskolens afgangsprøve. Desuden åbner uddannelse op for en række muligheder i civilsamfundets fællesskaber, som særligt udsatte børn, unge og voksne har gavn af i forhold til at kunne flytte sig socialt.

Idrætsprojektets erfaring er, at der er nogle børn, unge og unge voksne, som oplever, at de har svært ved at begå sig i klassefællesskabet, eller at deres skolegang i en periode bliver sat på pause. Nogle er i et dagbehandlingstilbud, men drømmer om at vende tilbage til fællesskabet i folkeskolen. Det er vurderet at denne drøm er mulig at opnå med støttet.

De allerbedste forudsætninger for kunne tage styringen liv og på sigt gøre sig uafhængige af de offentlige myndigheder får man i folkeskolen. Det er her, man bliver dannet og får den uddannelse, der er nødvendig for at skabe et selvstændigt liv både arbejdsmæssigt og socialt.

Vores forskellige Skoleflex-tilbud er udviklet med et fokus på, at disse formindske virkningen af stå uden for fællesskabet i skolen og sikre at de børn og unge som kan fastholdes i den almen folkeskole, bliver givet de bedste sociale, faglige og personlige forudsætninger for trives i folkeskolen. 

Målgruppe for Skoleflex
Målgruppen for Skoleflex er børn og unge, som står udenfor folkeskolens fællesskaber eller som er i risiko for at droppe ud. De er visiteret til både en socialpædagogisk og specialpædagogisk indsats. Det er vurderet, at de vil gavne af at forblive i folkeskolens fællesskab, og at de kan opnå dette mål med støtte.

Kerneelementer i Skoleflex

 • Noget at stå op til alle hverdage
 • Et skræddersyet individuelt og innovativt forløb med udgangspunkt i deltagerens situation og interesser.
 • Ressource- og motivationsafklaring i forhold til skole eller uddannelse.
 • Et brobyggende forløb tilbage til folkeskolen eller andet relevant uddannelsestilbud.
 • Et støttende forløb inde i klassen, der ser helhedsorienteret på barnet/den unges situation i både skole og fritid.
 • En mulighed for deltageren for at få nyt perspektiv på læring, egne evner og ressourcer og dermed den nødvendige selvtillid og selvværd, der skal til for at være i folkeskolens fællesskab.
 • En platform, hvor det er muligt at skabe meningsfulde læringsprocesser.
 • En skemalagt uge med noget at stå op til for deltageren, og som samtidig arbejder hen mod en døgnrytme, der er mere hensigtsmæssig i forhold til almene uddannelsestilbud.
 • Adgang til et dannende fællesskab i Idrætsprojektets rammer.
 • Løbende kontakt til sagsbehandlende myndighed og skole, vurdering og justering af forløb.

Det er Idrætsprojektets mål at barnet/den unge genfinder motivationen til at vende tilbage eller forblive i folkeskolen. Et forløb i Idrætsprojektet er uafhængigt af ferier og sygdom.

Metoden
Det er grundlæggende for alle indsatser i Idrætsprojektet, at deltageren har givet sit samtykke til at deltage – således også for et Skoleflex-forløb. I Idrætsprojektet arbejdes konstant, tålmodigt og vedholdende med en motivationsindsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes interesser. Frivillighedsprincippet giver den enkelte deltager et medejerskab til forløbet, og indsatsen bliver derved meningsfuld.

Indsatsen er et fleksibelt forløb tilpasset den enkelte, og Idrætsprojektets indsats starter der, hvor deltageren er. Læringsform, indhold, tidspunkt, sted og andre deltageres medvirkende tilpasses, så forløbet giver mening for den enkelte. Det er grundlæggende for Idrætsprojektet, at deltageren skal have noget at stå op til, uanset hvilket tidspunkt det er, og hvilket aktivitetsniveau den enkelte praktiserer. Arbejdet starter på sengen, på værelset, i hjemmet og arbejder mod en hensigtsmæssig døgnrytme, som er forenelig med et uddannelsestilbud og samfundets norm. Idrætsprojektet følger med ind i folkeskolen, og samarbejder tæt med klassekammerater, lærere, skole og familie, så barnet/den unge får en god overgang til folkeskolen og får den nødvendige støtte inde i klassen.